سوییچ وفاداری

این محصول مدیریت تراکنش های دریافتی از درگاه های پرداخت، ازسوی مشتریان و هدایت آنها به سوییچ بالا دستی را بر عهده دارد از ویژگی های مهم این محصول کاملا بومی بودن آن و همچنین قیمت بسیار مناسب آن برای مشتریان و همچنین خصوصی سازی آن با هزینه مناسب و در حداقل زمان می باشد
طراحی منعطف و توسعه پذیر با توجه به تولید بومی

Image