خبر

اعطای 20.000.000 ریال اعتبار به دفاتر طرف قرارداد

به منظور قدردانی از حسن استقبال دفاتر محترم از سامانه رایا 24 و نیز جهت ایجاد تسهیل در پرداخت قبوض توسط دفاتر، این شرکت در نظر دارد از مورخه 92/03/01 به کلیه دفاتر طرف قرارداد خود مبلغ 20.000.000 ریال اعتبار اعطاء نماید.

دفاتر محترم می توانند با استفاده از این امکان جدید، قبوض خود را تا سقف اعتبار اعطایی در سامانه رایا 24 ثبت نموده و پرفراژ مورد نیاز را دریافت و در زمان مناسب مبالغ قبوض رسید شده را به سامانه پرداخت نمایند.

جهت برخورداری از این امکان لازم است که دفاتر محترم فایل قرار داد را دانلود نموده و پس از چاپ و ملاحظه نسبت به مهر و امضای کلیه صفحات آن اقدام نموده و قرارداد را به آدرس شرکت پست نمایند.

همچنین در صورت نیاز به اعتبار بیشتر از مبلغ اعطایی، دفاتر می توانند با ارائه یک چک بانکی همراه با قرارداد، از اعتباری تا 80 درصد مبلغ چک برخوردار شوند.

مدارک لازم:
2 نسخه قرارداد امضا شده
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی مجوز دفتر


دریافت فایل قرارداد